Govorne usluge

Share this:

Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE FIKSNE USLUGE GOVORNE USLUGE

Share this:

 
 

Govorne usluge omogućavaju korisniku da putem fiksne telefonske veze ostvari poziv ka svim destinacijama, kao i da primi poziv sa svih destinacija.


Svaka linija koju obezbijeđujemo korisniku podrazumijeva poseban pretplatnički broj. Numeracija koju ćemo mi dodjeljivati korisnicima u skladu je sa tradicionalnim geografskim numeracijama u Crnoj Gori – Podgorica 020, Bar 030, Herceg Novi 031 itd. Takođe, korisnik će biti u prilici da u Telenor mrežu prenese svoj fiksni broj koji trenutno koristi kod drugog operatora.


Korisniku možemo da obezbijedimo onoliko govornih kanala (telefonskih linija) koliko mu je potrebno. Može da koristi postojeću opremu, ako ima PBX ne mora da mijenja svoju postojeću privatnu numeraciju lokala.

 

tarifni paketi

 

Telenor Crna Gora u fiksnoj telefoniji svojim korisnicima nudi “Jedna mreža” tarifne pakete koji su zasnovani na mjesečnoj pretplati koju troše svi brojevi u okviru jedne firme. Ponuda je veoma atraktivna sa cijenama razgovora prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori kao i sa cijenama razgovora prema inostranstvu.


Cjenovnik za korisnike fiksne telefonije (PDF)


 

 

telefonska linija

 

Ova usluga omogućava korišćenje govornih usluga i namijenjena je poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za dodatnim telefonskim linijama ili onima koji možda već imaju dovoljan broj linija, ali žele da pređu na Telenorovo rješenje. 

Za Telefonsku liniju nema jednokratnih troškova instalacije, već korisnik samo plaća mjesečne račune u skladu sa izabranim tarifnim paketima.

Tehnički, korisnik ovu uslugu može da realizuje na nekoliko načina:
  • Direktni izlaz iz „zida“ (POTS linija)
  • Povezivanjem telefona sa CPE-om (FXS portovi)
  • Povezivanjem IP telefona sa CPE-om (LAN port)

 
 

prenosivost fiksnog broja

 


Prenosivost broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži svoj broj pri promjeni operatora. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu i iz mobilne u mobilnu mrežu.


Postupak prenosa broja


Pretplatnik koji želi da prenese broj podnosi Zahtjev za prenos broja kod operatora primaoca broja (operator kod koga pretplatnik prelazi), i to se smatra zahtjevom za raskid ugovora sa operatorom davaocem broja (operator sa kojim pretplatnik ima ugovor). Uz zahtjev, pretplatnik je dužan da dostavi i dokaz o plaćenom računu izdatom od strane operatora davaoca broja za posljednji obračunski period koji prethodi periodu u kojem se podnosi zahtjev. Prilikom podnošenja zahtjeva, operator primalac broja vršiće identifikaciju pretplatnika. Pravna lica dostavljaju na uvid važeće Rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore.

 

Potrebna dokumentacija

Obaveza operatora primaoca broja

Razlozi nemogućnosti prenosa ili kašnjenja prenosa broja

Rok za izvršenje prenosa broja

Kada se broj može ponovo prenijeti

Pravo na žalbu

 
 

 

PBX konekcija

 


PBX konekcija je namijenjena korisnicima koji imaju svoju centralu – PBX. Moguće je da korisnik na jednoj lokaciji ima i linije koje nisu vezane za PBX, npr. te linije su analogne, a PBX digitalni. U tom slučaju bi korisnik imao i uslugu Telefonska linija (za analogne linije) i uslugu PBX konekcija (za linije iza PBX-a). 


Ako korisnik ima ISDN PBX, razlikujemo dvije vrste priključaka:

  • BRI – dva istovremena kanala i
  • PRI – 30 istovremenih kanala


Ako ima IP PBX, podržana je SIP tehnologija gdje korisnik nije ograničen na PRI ili BRI priključke, već može da dobije onoliko linija koliko mu je potrebno.


 
 
Za razliku od usluge Telefonska linija, a u zavisnosti od tipa priključka, kod PBX konekcije postoji jednokratna naknada za priključak i to je trošak tehničkog povezivanja sa Telenor mrežom radi pružanja potrebnog kapaciteta. Nekim korisnicima možemo da odobrimo popust na ovu naknadu ili, pak, da je uopšte ne naplatimo. To zavisi od analize svakog pojedinačnog slučaja (očekivanih prihoda od tog korisnika, iznosa naše investicije itd).
 

 
 
 

Mi smo tu da vam pomognemo

Potrudićemo se da pronađemo najbolje poslovno rješenje prema Vašim potrebama.


1700