Zaštita životne sredine

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Share this:

 

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

 
Očuvanje životne sredine integralni je dio svakodnevnog poslovanja Telenora. Zato je Telenor Crna Gora uspostavio i primijenjuje Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), koji je zasnovan na standardu ISO 14001. 
 
Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) u Telenoru Crna Gora kreiran je da obezbijedi usaglašavanje sa zakonima koji se odnose na zaštitu životne sredine i kontinuirano praćenje i unapređenje učinka kompanije u ovoj oblasti u državi. 
 
EMS proces u Telenoru Crna Gora je obnovljen i od maja 2018. godine imamo ažuriranu Politiku zaštite životne sredine.
 

Politika zaštite životne sredine

 
Kompanija Telenor d.o.o, telekomunikacioni operator, pridaje poseban značaj zaštiti životne sredine i prepoznaje uticaj svojih poslovnih aktivnosti na okruženje. Ovom politikom kompanija Telenor d.o.o. ispoljava brigu o zaštiti životne sredine, kao i visok stepen odgovornosti prema društvenoj zajednici.
 
Namjeru da smanji negativan uticaj na životnu sredinu, usaglasi se sa lokalnim zahtjevima i dostigne više standarde kroz kontinuirano unapređenje, Telenor d.o.o. ostvaruje uspostavljanjem i održavanjem Sistema upravljanja zaštitom životne sredine, u skladu sa zahtjevima međunarodno priznatog standarda ISO 14001:2015.
 

U cilju očuvanja životne sredine Telenor d.o.o. će:

 • Postepeno smanjivati negativan uticaj svojih proizvoda, usluga i aktivnosti na životnu sredinu, kontinuirano unapređujući Sistem upravljanja zaštitom životne sredine;
 • Poslovati u skladu sa zakonima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
 • Definisati i sprovoditi pravila zaštite životne sredine za koja ne postoji zakonska regulativa, a koja su u skladu sa pravilima Telenor Grupe i zahtjevima standarda ISO 14001:2015;
 • Identifikovati relevantne aspekte životne sredine, definisati opšte i posebne ciljeve kao i programe upravljanja zaštitom životne sredine, i voditi računa o njihovoj implementaciji; 
 • U planiranim terminima i po potrebi revidirati aspekte, ciljeve i programe upravljanja zaštitom životne sredine da bi se osiguralo smanjenje negativnog uticaja kompanije na životnu sredinu;
 • U cilju prevencije zagađenja, kontinuirano smanjivati i eliminisati emisiju štetnih materija u životnu sredinu, štedjeti resurse i energiju, smanjiti upotrebu štetnih materija i količinu otpada; 
 • Poslovati u skladu sa principima zaštite životne sredine i u procesu nabavke proizvoda i usluga voditi računa o njihovom uticaju na životnu sredinu;
 • Informisati, edukovati i podizati svijest zaposlenih sa ciljem da preventivno djeluju, mijenjaju navike i uključe se u nastojanja kompanije da poboljša svoj učinak u zaštiti životne sredine;
 • Osigurati da poslovni partneri Telenora poštuju standarde za zaštitu životne sredine koji su u skladu sa Telenorovim principima koji se tiču:
  1. Klimatske emisije i potrošnje energije;
  2. Ostalih emisija koje utiču na vodu, zemlju i vazduh;
  3. Upravljanja otpadom i reciklažom;
  4. Instalacije i emisije radio talasa;
  5. Efektivne nabavke u skladu sa zaštitom životne sredine;
 • U saradnji sa zainteresovanim stranama osigurati primjenu principa zaštite životne sredine radi smanjenja negativnog uticaja;
 • Uspostavljati saradnju i održavati efikasnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama radi unapređivanja korporativne odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine;
 • Izvještavati i saopštavati relevantne i precizne podatke o učinku u oblasti zaštite životne sredine.
 
Politika zaštite životne sredine će biti preispitivana i ažurirana periodično.
 
Menadžment kompanije je odgovoran za dosljedno sprovođenje politike zaštite životne sredine, kao i održavanje i unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine. 
 
Podgorica, maj 2018. godine

Za Telenor d.o.o.
Sandra Štajner, generalni direktor