Korporativno ponašanje

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA KORPORATIVNO PONAŠANJE

Share this:

 

Telenor Crna Gora dio je internacionalne investicione kompanije, PPF grupe.  PPF grupa je veoma raznovrsna investiciona grupa, kako u pogledu geografskog prisustva, tako i njenih sektora. Uprkos ovoj značajnoj raznolikosti, PPF grupa je jedinstvena u pogledu poštovanja pravnih propisa, međunarodnih ugovora, etičkih pravila, morala i korektnog komercijalnog ponašanja.Svrha Etičkog kodeksa Telenora Crna Gora (Etički kodeks) jeste da identifikuje ona suštinska pravila koja PPF grupa i Telenor Crna Gora poštuju u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti, kao i da uspostavi odgovarajuće obaveze PPF grupe, Telenora Crna Gora i njenih saradnika prema njima. Etički kodeks takođe utvrđuje okvire u okviru kojih će se tumačiti svi drugi interni propisi Telenora Crna Gora i PPF grupe.

Kompanija Telenor Crna Gora ima interes da se pridržava pravila Etičkog kodeksa u svim njenim aktivnostima i pod svim okolnostima, to jest da poštuje suštinske principe, vrijednosti i pravila PPF grupe i Telenora Crna Gora. Stoga je Telenor Crna Gora odobrila ovaj Etički kodeks koji rezimira njene suštinske vrijednosti, olakšavajući na taj način sebi i svim njenim saradnicima njihovo razumijevanje, tumačenje i primjenu u svakodnevnim aktivnostima.