Uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 
Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Telenor d.o.o. Podgorica od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Telenor i sve korisnike i primijenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Telenor i korisnik ne dogovore drugačije.
 
Djelovi Uslova korišćenja usluga i servisa sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi korisnika primijeniće se samo na označenu grupu.
 

Digitalni servisi


 
Zaštita podataka o korisnicima
 
E-račun uslovi korišćenja