Capture uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA CAPTURE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Uslovi korišćenja servisa “Capture” u Javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja)

 
 
1.     Predmet i primjena
1.1. Ovi Uslovi korišćenja regulišu uslove korišćenja servisa “Capture” (u daljem tekstu: Servis) i pružanja Servisa od strane Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Telenor) fizičkim licima, prepaid i postpaid korisnicima Telenora (u daljem tekstu: Korisnik/ci).
1.2. Uslovi korišćenja su obavezujući za Telenor i Korisnike i primijenjivaće se na sve odnose između njih u vezi korišćenja Servisa, izuzev ako drugačije nije ugovoreno između Telenora i Korisnika.
1.3. Na sva pitanja koja nisu regulisana Uslovima korišćenja, primijenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora zaključenog između Telenora i Korisnika (u daljem tekstu: Korisnički ugovor), odredbe Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i važeći zakoni i propisi Republike Crne Gore.
1.4. Telenor ima pravo da izmijeni Uslove korišćenja. Sve izmjene će biti objavljene na internet stranici www.telenor.me i biće obavezujuće za Telenor i Korisnike po isteku 30 (trideset) dana nakon objavljivanja na pomenutoj internet stranici. U slučaju izmjene Uslova korišćenja, Korisnik ima pravo da deaktivira Servis bez ikakvih troškova i naknada.
 
2.     Opis Servisa
2.1. Servis je internet servis za pohranjivanje koji omogućava Korisniku da sačuva, pregleda i dijeli svoje fotografije i dokumenta između uređaja i osoba. Servis je podržan na mobilnim platformama sa IOS (7.1 ili novija verzija) i Android (4.0 i više) operativnim sistemima ili putem web-a. Korisniku je omogućeno da dodaje fotografije i dokumenta (u daljem tekstu: Sadržaj) sa svih podržanih uređaja i da ih vidi na odgovarajući način na svim podržanim uređajima. Korisnik takođe može da izabere da dijeli Sadržaj sa drugim osobama po svojoj sopstvenoj diskreciji. Servis je dizajniran za fotografije, ali podržava većinu tipova fajlova.
2.2. Za korišćenje Servisa u web browser-u, mobilnom telefonu ili tabletu, Korisnik mora biti povezan sa WiFi mrežom ili mrežom za prenos podataka. 
2.3. Korisnik može primati nove verzije Servisa automatski, ukoliko Korisnik podesi svoj uređaj za automatski prijem novih verzija Servisa.
2.4. Cijena Servisa i komercijalni uslovi korišćenja Servisa, određeni su od strane Telenora, u skladu sa Telenorovom poslovnom politikom i cjenovnikom koji je objavljen na internet stranici www.telenor.me. Telenor je ovlašćen da izmijeni cijene Servisa i/ili komercijalnih uslova, i Telenor je obavezan da obavijesti Korisnika o ovim izmjenama unaprijed, objavljivanjem izmjena na internet stranici www.telenor.me.
 
3.     Pružanje Servisa od strane Telenora
 
3.1. Telenor će pružati Servis na osnovu ugovora zaključenog između Telenora i Telenor Digital-a, privrednog društva osnovanog u skladu sa zakonima Norveške pod registarskim brojem 996516288 i sa registrovanim sjedištem na adresi Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, Norveška (u daljem tekstu: Telenor Digital).
3.2. Aktivacijom Servisa, kako je opisano u poglavlju 4. ovih Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan:
 • da Telenor i/ili Telenor Digital može angažovati treća fizička i/ili pravna lica u cilju omogućavanje pružanja Servisa Korisniku;
 • da se serveri na kojima se nalazi platforma za Servis nalazi u Norveškoj i da su isti vlasništvo Telenor Digital-a;
 • da Servis i Sadržaj mogu biti postavljeni na serverima koji se ne koriste i/ili koji nisu vlasništvo Telenora i/ili Telenor Digital-a, već se koriste i/ili su vlasništvo Amazon (u daljem tekstu: Amazon);
 • da serveri na kojima su postavljeni Servis i Sadržaj, mogu biti i u drugim zemljama, ne u Crnoj Gori i/ili Norveškoj i saglasan je da se Servis i Sadržaj postave na ovim serverima;
 • sa uslovima korišćenja Amazona koji su objavljeni na internet stranici www.amazon.com.
3.3. Korisnik je saglasan da Telenor i/ili Telenor Digital i/ili treća lica angažovana na pružanju Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na Amazon, mogu praviti modifikacije na serverima koje su neophodne za pružanje Servisa.
3.4. Korisnik prihvatanjem ovih uslova potvrđuje da je obaviješten da Telenor ne odgovara za funkcionalnosti Servisa i da je funkcionalnost Servisa isključiva odgovornost Telenor Digitala, do mjere do koje je to predviđeno uslovima korišćenja servisa Telenor Digitala.
3.5. Korisnicima Servisa je od strane Telenora obezbijeđena posebna količina internet saobraćaja za korišćenje Servisa i određena količina prostora na serverima za skladištenje Sadržaja. U slučaju kada Korisnik aktivira Servis preko aplikacije ili web portala Moj Telenor, Korisnicima se dodijeljuje prvo navedena posebna količina internet saobraćaja, a tek nakon registracije naloga na Servisu Korisnicima se dodijeljuje i određena količina prostora za skladištenje Sadržaja na serverima. 
3.6. Pored saobraćaja navedenog u prethodnom članu postoji određen saobraćaj namijenjen za analitiku aplikacije, statistiku i greške u aplikaciji koje Capture aplikacija šalje raznim serverima iz datih oblasti, a nezavisno od samog Servisa. Sam saobraćaj ostvaren na ovaj način ne potpada pod saobraćaj dodijeljen za korišćenje Servisa, te postoji mogućnost da za ostvarivanje ovog saobraćaja postoje dodatni troškovi, pri čemu će oni biti minimalni (do 1% od saobraćaja koji Korisnik ostvari preko Capture aplikacije), jer garantuju da aplikacija prijavljuje sve greške Telenor Digitalu i da će iste biti ispravljene.
3.7. U slučaju da Korisnik preuzima i aktivira Servis na drugi način (ne preko aplikacije ili web portala Moj Telenor već na drugi način, na primjer preko android ili iOS marketa), Korisnik preuzima aplikaciju i registruje nalog, nakon čega će dobiti SMS o dodjeli navedenog saobraćaja i prostora. Tek nakon prijema SMS-a Korisniku će biti omogućen navedeni saobraćaj i prostor za skladištenje, kako je navedeno u prethodnom članu. Moguće je da zbog tehničkih okolnosti u vezi sa dodjelom prava na korišćenje navedenog saobraćaja i prostora, Korisniku ne bude poslat SMS, što znači da Korisniku nije dodijeljen navedeni saobraćaj i prostor, u kom slučaju će korišćenje Servisa Korisniku biti naplaćeno u skladu sa tarifnim paketom Korisnika za korišćenje internet saobraćaja preko mobilnog telefona/tableta. U slučaju da Korisnik ne dobije SMS o dodjeli navedenog saobraćaj i prostora, potrebno je da kontaktira Korisnički centar Telenora radi dodjele istih.
3.8. Svi fajlovi koje Korisnik izbriše se čuvaju u Recycle Bin-u narednih 30 (trideset) dana, i Korisnik iste može povratiti ako to želi. Korisnik je slobodan da isprazni Recycle Bin kada god to želi. Ako je Recycle Bin ispražnjen, nije moguće povratiti fajlove koji su se u njemu nalazili. Ako Korisnik primi link od strane drugog Korisnika, Sadržaj može biti pohranjen na drugoj lokaciji u odnosu na Sadržaj Korisnika. Ako Korisnik pohranjuje Sadržaj, isti će biti pohranjen na njegov korisnički nalog.
 
4.      Aktivacija/Deaktivacija Servisa
 
4.1. Korisnik aktivira Servis na sljedeći način: da bi aktivirao Servis Korisnik mora prihvatiti ove Uslove korišćenja. Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja Korisnik će biti preusmjeren na internet stranicu Telenor Digitala i mora prihvatiti Uslove korišćenja, ugovor o korišćenju Servisa i politiku privatnosti Telenor Digital-a kako bi aktivirao Servis.
4.2. Za aktivaciju Servisa Korisnik koristi: korisničko ime (e-mail adresu), lozinku i broj mobilnog telefona Korisnika. Korisnik prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i dokumenata navedenih u prethodnom članu potvrđuje da je upoznat i saglasan:
 • da je Telenor rukovalac podacima koje prikuplja od Korisnika u vezi pružanja Servisa, kao i svih drugih servisa i usluga po osnovu ugovornog odnosa između Telenora i Korisnika;
 • da Korisnik podatke navedene u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja dostavlja i čini dostupnim i Telenoru i Telenor Digital-u i da u odnosu na navedene podatke i Telenor i Telenor Digital imaju poziciju rukovaoca podacima;
 • da Telenor i Telenor Digital mogu koristiti podatke navedene u ovom članu u svrhu pružanja Servisa;
 • da Telenor i Telenor Digital mogu dostaviti podatke navedene u ovom članu licima koja su angažovana za pružanje Servisa isključivo u svrhu i u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje Servisa, u kom slučaju ta lica imaju poziciju obrađivača podataka.
 
Odredbe ovog člana se ne odnose na lozinku koja je isključivo u vlasništvu Korisnika i Telenor i/ili Telenor Digital neće imati pristup istoj.
4.3. Telenor ili Telenor Digital će poslati Korisniku SMS poruku radi verifikacije aktivacije Servisa. Nakon aktivacije Servisa, Korisnik će koristiti svoje korisničko ime i lozinku, ali Korisnik može izmijeniti lozinku nakon aktivacije Servisa i u bilo kom kasnijem trenutku.
4.4. Korisnik je obavezan da pruži tačne, kompletne i jasne informacije za aktivaciju Servisa, a koje su neophodne za aktivaciju istog.
4.5. Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje korisničko ime i lozinku i da odmah obavijesti Telenor o svakoj neovlašćenoj upotrebi Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.
4.6. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Korisnik nije ovlašćen da otkriva svoju lozinku trećim licima. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmijeni lozinku.
4.7. Korisniku je posebno zabranjeno:
 • da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namjerom da se predstavi kao ta osoba;
 • da koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;
 • da koristi identitet Telenora ili Telenor Digital-a po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimjerenim.
4.8. Korisnik može deaktivirati Servis podnošenjem zahtjeva za deaktivaciju Servisa istovremeno Telenoru i Telenor Digital-u u elektronskom obliku, putem maila, sms-a, u pisanoj formi. Servis neće biti deaktiviran ukoliko zahtjev za deaktivaciju Servisa pošalje samo jednom od navedenih lica. Pre podnošenja pomenutog zahteva, Korisnik je obavezan da preuzme Sadržaj. Telenor i Telenor Digital će deaktivirati Servis za Korisnikov nalog u roku od 15 (petnaest) dana od prijema zahtjeva i neće biti odgovorni za Sadržaj ukoliko Korisnik nije preuzeo isti. Telenor Digital će lične podatke Korisnika koji su mu učinjeni dostupnim od strane Korisnika za pružanje Servisa, obrisati u roku od 15 (petnaest) dana počev od dostavljanja zahtjeva Korisnika za deaktivaciju Servisa. Ukoliko je Korisnik samo deaktivirao Servis bez raskida ugovornog odnosa sa Telenorom, Telenor ima pravo da nastavi sa korišćenjem svih ličnih podataka Korisnika koji su Telenoru učinjeni dostupnim od strane Korisnika u skladu sa ugovorom zaključenim između Telenora i Korisnika, Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja, kao i po bilo kom drugom osnovu u skladu sa zakonom.
4.9. Telenor i Telenor Digital mogu deaktivirati Servis ukoliko Korisnik postupa suprotno Opštim uslovima, ovim Uslovima korišćenja, dokumentima navedenim u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja i/ili zakonima. U ovom slučaju Telenor i/ili Telenor Digital će suspendovati Korisnika i/ili deaktivirati Servis u skladu sa Opštim uslovima i dokumentima navedenim u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja. Telenor i/ili Telenor Digital će ponovo aktivirati Servis na način i pod uslovima predviđenim Opštim uslovima i/ili dokumentima iz člana 4.2. ovih Uslova korišćenja.
4.10. Telenor može deaktivirati Servis u slučaju prestanka Ugovora između Telenora i Telenor Digital-a. Telenor će o navedenom prestanku Ugovora obavijestiti Korisnike. U ovom slučaju Korisnik će po isteku perioda od 15 (petnaest) dana počev od prijema obavještenja biti prebačen na osnovni paket Servisa. Korisnik osnovni paket Servisa nastavlja da koristi direktno od Telenor Digital-a, na osnovu dokumenata navedenih u članu 4.2 i prihvaćenih od strane Korisnika, osim ukoliko Korisnik eksplicitno ne podnese zahtjev Telenor Digital-u za deaktivaciju Servisa u kom slučaju se primijenjuju odredbe iz člana 4.8. ovih Uslova korišćenja. U ovom slučaju Telenor ima pravo da nastavi sa korišćenjem svih ličnih podataka Korisnika koji su Telenoru učinjeni dostupnim od strane Korisnika u skladu sa ugovorom zaključenim između Telenora i Korisnika, Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja, kao i po bilo kom drugom osnovu u skladu sa zakonom.
4.11. Odredbeje se odnose na korišćenje ličnih podataka Korisnika od strane Telenora u odnosu na koje će se primijenjivati odredbe Opštih uslova i relevantnih zakona.
 
 
5.     Privatnost i bezbjednost
 
5.1. Korisnik na svoj rizik i odgovornost može dijeliti Sadržaj javno preko javnih mreža, e-maila, omogućiti pristup trećim licima Sadržaju, itd. Svaka upotreba ili korišćenje bilo kog sadržaja ili materijala pohranjenog preko Servisa ili pribavljenog od strane Korisnika putem Servisa je na sopstveni rizik Korisnika. Ni pod kojim uslovima Telenor i/ili Telenor Digital i/ili treća lica angažovana od strane Telenora radi pružanja Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na Amazon, neće biti odgovorni ni u kom slučaju za Sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na greške ili nedostatke Sadržaja, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane kao rezultat korišćenja Sadržaja generisanog ili učinjenog dostupnim putem Servisa.
5.2. Korisnik je saglasan da Telenor i/ili Telenor Digital mogu koristiti lične podatke Korisnika i koristiti Sadržaj za pripremu i pružanje analiza u vezi pružanja i unapređenja Servisa i kako bismo vam ponudili da pretražujete svoj Sadržaj prema odlikama, odnosno svojstvima Sadržaja (na primjer: kuća, voda, osoba, sunce...).
5.3. Sadržaj koji Korisnik dostavlja ili prima putem Servisa biće pohranjen sigurno.
5.4. Linkovi za komunikaciju između platforme za Servis i Sadržaja su obezbijeđeni korišćenjem jake enkripcije.
5.5. Ukoliko Korisnik proda ili na drugi način preda svoj mobilni telefon trećim stranama, Korisnik bi trebalo da deinstalira Servis aplikaciju i resetuje svoj mobilni telefon na fabrička podešavanja. Resetovanjem na fabrička podešavanja Korisnik izbegava da Sadržaj postane dostupan tim trećim stranama.
 
6.     Prava u vezi Sadržaja
 
6.1. Korisnik zadržava prava na svom Sadržaju dostavljenom, postavljenom ili objavljenom od strane Korisnika na ili preko Servisa.
6.2. Dostavljanjem, postavljanjem i/ili objavljivanjem Sadržaja na ili preko Servisa, Korisnik garantuje Telenoru svjetsku, neekskluzivnu, oslobođenu naknade, licencu (sa pravom na pod licencu) da procesuira takav Sadržaj na način neophodan za pružanje Servisa. Telenor može modifikovati ili prilagoditi Sadržaj u cilju da prenese, objavi ili distribuira Sadržaj preko računarskih mreža i preko različitih medija i/ili da napravi izmjene na Sadržaju koje su neophodne da bi se Sadržaj prilagodio i podesio zahtjevima ili ograničenjima bilo koje mreže, uređajima, servisima ili medijima. Ova licenca ovlašćuje Telenor samo da posreduje sa Korisnikovim Sadržajem.
6.3. Telenor poštuje Korisnikova prava na privatnost i Telenor, Telenor Digital i/ili treća lica angažovana na pružanju Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na Amazon, nemaju pristup sadržini Sadržaja, izuzev na zahtjev suda ili drugih nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.
6.4. Telenor daje Korisniku ličnu, ograničenu, svjetsku, oslobođenu naknade, neprenosivu i neeksluzivnu licencu da koristi softver koji je obezbijeđen Korisniku od strane Telenora kao dio Servisa za ličnu upotrebu Korisnika. Ova licenca je za ličnu svrhu omogućavanja Korisniku da koristi Servis koji je obezbijeđen od strane Telenora, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.
6.5. Korisnik je isključivo odgovoran za sadržinu Sadržaja i da Sadržaj nije takve prirode da je uvredljiv, da podstrekava druge na vršenje krivičnih dela, ohrabruje i/ili podržava diskriminaciju ili dovođenje u neravnopravan položaj na osnovu rase, boje kože, pola, religije, etničke pripadnosti, nacionalne ili druge pripadnosti, da predstavlja distribuciju pornografskog ili drugog istog ili sličnog sadržaja.
6.6. Korisnik garantuje da Sadržaj ne povređuje autorska prava i/ili prava intelektualne svojine trećih lica i Korisnik je isključivo odgovoran za Sadržaj i obavezan je da nadoknadi Telenoru svaku štetu koju Telenor nadoknadi trećim licima, a koja šteta je nastala kao posljedica povrede autorskih prava i/ili prava intelektualne svojine trećih lica putem Sadržaja.
 
7.     Ograničenje u vezi Sadržaja i korišćenje Servisa
 
7.1. Korisnik neće preduzimati radnje koje su zabranjene i koje su predviđene kao zabranjene Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja.
7.2. Korisnik posebno, pristupajući ili koristeći Servis, neće: (i) pristupati, miješati se u, ili koristiti ne javne oblasti Servisa, Telenorovih internih kompjuterskih sistema uključujući tehničke sisteme isporuke Telenorovih podugovarača koji se koriste za pružanje Servisa, (ii) ispitivati, pretraživati, ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže ili kršiti ili zaobilaziti bilo koju sigurnosnu mjeru ili mjeru za autentifikaciju; (iii) pristupati ili tražiti ili nastojati da pristupi ili pretraži Servis u bilo kom značenju (automatski ili na drugi način) drugačije nego preko Telenorovih trenutno dostupnih, javnih interfejsa koje obezbijeđuje Telenor (i samo u skladu sa tim uslovima i odredbama), izuzev ako Korisniku nije specijalno dozvoljeno da tako učini posebnim ugovorom sa Telenorom; (iv) falsifikuje bilo koje TCP/IP zaglavlje paketa ili bilo koji dio zaglavlja informacija u bilo kom e-mailu ili postu, ili na bilo koji način koristeći Servis za slanje izmijenjenih, varljivih informacija ili informacija neispravne izvorne identifikacije; ili (v) smetati ili uznemiravati (ili pokušavati da se to uradi), pristup bilo kom korisniku, računaru ili mreži, uključujući, bez ograničenja, slanje virusa, prepunjavanje, preplavljivanje, spaming, zatrpavanje mailovima, ili ispisivanje skupa naredaba za kreiranje Sadržaja u takvom smislu da se to sukobljava ili kreira neopravdano opterećenje za Servis ili Korisnike Servisa.
7.3. Servis je samo za legitimnu individualnu upotrebu.
7.4. Ukoliko Korisnik postupa suprotno odredbama ovih Uslova korišćenja i/ili odredbama Opštih uslova, Telenor je ovlašćen da onemogući Korisniku korišćenje Servisa i/ili broja telefona i/ili SIM kartice, privremeno ili trajno u skladu sa procedurom koja je predviđena Opštim uslovima.