My Contacts uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA MY CONTACTS USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Uslovi korišćenja servisa “My Contacts” u Javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja)

 
 
1.     Predmet i primjena
 
1.1.    Ovi Uslovi korišćenja regulišu uslove korišćenja servisa “My Contacts” (u daljem tekstu: Servis) i pružanja Servisa od strane Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Telenor) fizičkim licima, prepaid i postpaid korisnicima Telenora (u daljem tekstu: Korisnik/ci).
1.2.    Uslovi korišćenja su obavezujući za Telenor i Korisnike i primijenjivaće se na sve odnose između njih u vezi korišćenja Servisa, izuzev ako drugačije nije ugovoreno između Telenora i Korisnika.
1.3.    Na sva pitanja koja nisu regulisana Uslovima korišćenja, primijenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora zaključenog između Telenora i Korisnika (u daljem tekstu: Korisnički ugovor), kao i odredbe Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i važeći zakoni i propisi Crne Gore.
1.4.    Telenor ima pravo da izmijeni Uslove korišćenja. Sve izmjene će biti objavljene na internet stranici www.telenor.me i biće obavezujuće za Telenor i Korisnike po isteku 30 (trideset) dana nakon objavljivanja na pomenutoj internet stranici. U slučaju izmjene Uslova korišćenja, Korisnik ima pravo da deaktivira Servis bez ikakvih troškova i naknada.
 
2.     Opis Servisa
 
2.1.    Servis je internet servis za čuvanje i kopiranje kontakata koji omogućava Korisniku da sačuva, pregleda i upravlja svojim kontaktima između uređaja i web intrefejsa. Servis je podržan na mobilnim platformama sa starijim modelima telefona, iOS i Android. Lista podržanih telefona je data na internet stranici http://me.mycontacts-app.com. Putem telefona ili putem Web-a- korisniku je omogućeno da upravlja svojim kontaktima, da ih sačuva na internet web portal-u putem aplikacije instalirane na telefonu, da istim upravlja na navedenim web portalima kao i da kontakte prebaci sa web-a na telefon ili sa telefona na telefon.
2.2.    Za korišćenje Servisa na svom telefonu tj. web portalu, Korisnik mora biti povezan sa internetom putem WiFi mreže ili mrežom za prenos podataka. Ovo je osnovni preduslov korišćenja Servisa.
2.3.    Pomoću Servisa korisnik može lako da upravlja svojim kontaktima – da ih izmijeni, ukloni, duplicira, da doda Facebook profilne slike i rođendane svojih kontakata što će mu pomoći da se sjeti svih važih datuma.
2.4.    Cijena Servisa i komercijalni uslovi korišćenja Servisa, određeni su od strane Telenora, u skladu sa Telenorovom poslovnom politikom i cjenovnikom koji je objavljen na internet stranici www.telenor.me. Telenor je ovlašćen da izmijeni cijene Servisa i/ili komercijalnih uslova i obavezan da obavijesti Korisnika o ovim izmjenama unaprijed, objavljivanjem izmjena na internet stranici www.telenor.me
 
3.     Pružanje Servisa od strane Telenora
 
3.1.    Telenor će pružati Servis na osnovu ugovora zaključenog između Telenora i Telenor Digital-a, privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Norveške pod registarskim brojem 996516288 i sa registrovanim sjedištem na adresi Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, Norveška (u daljem tekstu: Telenor Digital).
3.2.    Aktivacijom Servisa, kako je opisano u poglavlju 4. ovih Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan:
 • da Telenor i/ili Telenor Digital može angažovati treća fizička i/ili pravna lica u cilju omogućavanje pružanja Servisa Korisniku;
 • da se serveri na kojima se nalazi platforma za Servis nalazi u Norveškoj i da su isti vlasništvo Telenor Digital-a;
 • da Servis i Sadržaj mogu biti postavljeni na serverima koji se ne koriste i/ili koji nisu vlasništvo Telenora i/ili Telenor Digital-a, već se koriste i/ili su vlasništvo Amazon (u daljem tekstu: Amazon);
 • da serveri na kojima su postavljeni Servis i Sadržaj, mogu biti i u drugim zemljama, ne u Crnoj Gori i/ili Norveškoj i saglasan je da se Servis i Sadržaj postave na ovim serverima;
 • sa uslovima korišćenja Amazona koji su objavljeni na internet stranici www.amazon.com.
3.3.    Korisnik je saglasan da Telenor i/ili Telenor Digital i/ili treća lica angažovana na pružanju Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na Amazon, mogu praviti modifikacije na serverima koje su neophodne za pružanje Servisa.
3.4.    Korisnik prihvatanjem ovih uslova potvrđuje da je obaviješten da Telenor ne odgovara za funkcionalnosti Servisa i da je funkcionalnost Servisa isključiva odgovornost Telenor Digitala, do mjere do koje je to predviđeno uslovima korišćenja servisa Telenor Digitala.
 
4.      Aktivacija/Deaktivacija Servisa
 
4.1.    Korisnik aktivira Servis na sljedeći način: da bi aktivirao Servis Korisnik mora prihvatiti ove Uslove korišćenja. Nakon aktivacije servisa, korisnik će dobiti SMS sa linkom za dalju aktivaciju servisa gdje prilikom odlaska na istu stranicu biva preusmjeren na internet stranicu Telenor Digitala i mora prihvatiti Uslove korišćenja, ugovor o korišćenju servisa i politiku privatnosti Telenor Digital-a kako bi aktivirao Servis.
4.2.    Za aktivaciju Servisa Korisnik koristi: korisničko ime (e-mail adresu), lozinku i broj mobilnog telefona Korisnika. Korisnik prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i dokumenata navedenih u prethodnom članu potvrđuje da je upoznat i saglasan:
 • da je Telenor rukovalac podacima koje prikuplja od Korisnika u vezi pružanja Servisa, kao i svih drugih servisa i usluga po osnovu ugovornog odnosa između Telenora i Korisnika;
 • da Korisnik podatke navedene u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja dostavlja i čini dostupnim i Telenoru i Telenor Digital-u i da u odnosu na navedene podatke i Telenor i Telenor Digital imaju poziciju rukovaoca podacima;
 • da Telenor i Telenor Digital mogu koristiti podatke navedene u ovom članu  koristiti u svrhu pružanja Servisa;
 • da Telenor i Telenor Digital mogu dostaviti podatke navedene u ovom članu licima koja su angažovana za pružanje Servisa isključivo u svrhu i u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje Servisa, u kom slučaju ta lica imaju poziciju obrađivača podataka.
Odredbe ovog člana se ne odnose na lozinku koja je isključivo u vlasništvu Korisnika i Telenor i/ili Telenor Digital neće imati pristup istoj.
4.3.    Telenor ili Telenor Digital će poslati Korisniku SMS poruku radi verifikacije aktivacije Servisa. Nakon aktivacije Servisa, Korisnik će koristiti svoje korisničko ime i lozinku, ali Korisnik može izmijeniti lozinku nakon aktivacije Servisa i u bilo kom kasnijem trenutku.
4.4.    Korisnik je obavezan da pruži tačne, kompletne i jasne informacije za aktivaciju Servisa, a koje su neophodne za aktivaciju istog.
4.5.    Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje korisničko ime i lozinku i da odmah obavijesti Telenor o svakoj neovlašćenoj upotrebi Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.
4.6.    Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Korisnik nije ovlašćen da otkriva svoju lozinku trećim licima. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmijeni lozinku.
4.7.    Korisniku je posebno zabranjeno:
 • da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namjerom da se predstavi kao ta osoba;
 • koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;
 • koristi identitet Telenora ili Telenor Digital-a po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimjerenim.
4.8.    Korisnik može deaktivirati Servis podnošenjem zahtjeva za deaktivaciju Servisa istovremeno Telenoru i Telenor Digital-u u elektronskom obliku, putem maila, SMS-a, u pisanoj formi. Servis neće biti deaktiviran ukoliko zahtjev za deaktivaciju Servisa pošalje samo jednom od navedenih lica. Pre podnošenja pomenutog zahtjeva, Korisnik je obavezan da preuzme Sadržaj. Telenor i Telenor Digital će deaktivirati Servis za Korisnikov nalog u roku od 15 (petnaest) dana od prijema zahtjeva i neće biti odgovorni za Sadržaj ukoliko Korisnik nije preuzeo isti. Telenor Digital će lične podatke Korisnika koji su mu učinjeni dostupnim od strane Korisnika za pružanje Servisa, obrisati u roku od 15 (petnaest) dana počev od dostavljanja zahtjeva Korisnika za deaktivaciju Servisa. Ukoliko je Korisnik samo deaktivirao Servis bez raskida ugovornog odnosa sa Telenorom, Telenor ima pravo da nastavi sa korišćenjem svih ličnih podataka Korisnika koji su Telenoru učinjeni dostupnim od strane Korisnika u skladu sa ugovorom zaključenim između Telenora i Korisnika, Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja, kao i po bilo kom drugom osnovu u skladu sa zakonom.
4.9.    Telenor i Telenor Digital mogu deaktivirati Servis ukoliko Korisnik postupa suprotno Opštim uslovima, ovim Uslovima korišćenja, dokumentima navedenim u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja i/ili zakonima. U ovom slučaju Telenor i/ili Telenor Digital će suspendovati Korisnika i/ili deaktivirati Servis u skladu sa Opštim uslovima i dokumentima navedenim u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja. Telenor i/ili Telenor Digital će ponovo aktivirati Servis na način i pod uslovima predviđenim Opštim uslovima i/ili dokumentima iz člana 4.2. ovih Uslova korišćenja.
4.10.  Telenor može deaktivirati Servis u slučaju prestanka Ugovora između Telenora i Telenor Digital-a. Telenor će o navedenom prestanku Ugovora obavijestiti Korisnike. U ovom slučaju Korisnik će po isteku perioda od 15 (petnaest) dana počev od prijema obavještenja biti prebačen na osnovni paket Servisa. Korisnik osnovni paket Servisa nastavlja da koristi Servis direktno od Telenor Digital-a, na osnovu dokumenata navedenih u članu 4.2 i prihvaćenih od strane Korisnika, osim ukoliko Korisnik eksplicitno ne podnese zahtjev Telenor Digital-u za deaktivaciju Servisa u kom slučaju se primijenjuju odredbe iz člana 4.8. ovih Uslova korišćenja. U ovom slučaju Telenor ima pravo da nastavi sa korišćenjem svih ličnih podataka Korisnika koji su Telenoru učinjeni dostupnim od strane Korisnika u skladu sa ugovorom zaključenim između Telenora i Korisnika, Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja, kao i po bilo kom drugom osnovu u skladu sa zakonom.
4.11.  Odredbe člana 4.10. ovih Uslova korišćenja primijenjivaće se i u slučaju prestanka ugovornog odnosa između Telenora i Korisnika, osim odredbi koje se odnose na korišćenje ličnih podataka Korisnika od strane Telenora u odnosu na koje će se primijenjivati odredbe Opštih uslova i relevantnih zakona.
 
5.     Privatnost i bezbjednost
 
5.1.    Korisnik na svoj rizik i odgovornost može dijeliti Sadržaj javno preko javnih mreža, e-maila, omogućiti pristup trećim licima Sadržaju, itd. Svaka upotreba ili korišćenje bilo kog sadržaja ili materijala pohranjenog preko Servisa ili pribavljenog od strane Korisnika putem Servisa je na sopstveni rizik Korisnika. Ni pod kojim uslovima Telenor i/ili Telenor Digital i/ili treća lica angažovana od strane Telenora radi pružanja Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na Amazon, neće biti odgovorni ni u kom slučaju za Sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na greške ili nedostatke Sadržaja, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane kao rezultat korišćenja Sadržaja generisanog ili učinjenog dostupnim putem Servisa.
5.2.    Korisnik je saglasan da Telenor i/ili Telenor Digital mogu koristiti lične podatke Korisnika za pripremu i pružanje analiza u vezi pružanja i unapređenja Servisa.
5.3.    Sadržaj koji Korisnik dostavlja ili prima putem Servisa biće pohranjen sigurno.
5.4.    Linkovi za komunikaciju između platforme za Servis i Sadržaja obezbijeđeni su korišćenjem jake enkripcije.
5.5.    Ukoliko Korisnik proda ili na drugi način preda svoj mobilni telefon trećim stranama, Korisnik bi trebalo da deinstalira Servis aplikaciju i resetuje svoj mobilni telefon na fabrička podešavanja. Resetovanjem na fabrička podešavanja Korisnik izbjegava da Sadržaj postane dostupan tim trećim stranama.
 
6.     Prava u vezi Sadržaja
 
6.1.    Korisnik zadržava prava na svom Sadržaju dostavljenom, postavljenom ili objavljenom od strane Korisnika na ili preko Servisa.
6.2.    Dostavljanjem, postavljanjem ili objavljivanjem Sadržaja na ili preko Servisa, Korisnik garantuje Telenoru svjetsku, neekskluzivnu, oslobođenu naknade licencu (sa pravom na pod licencu) da procesuira takav Sadržaj na način neophodan za pružanje Servisa. Telenor može modifikovati ili prilagoditi Sadržaj u cilju da prenese, objavi ili distribuira Sadržaj preko računarskih mreža i preko različitih medija i/ili da napravi izmjene na Sadržaju koje su neophodne da bi se Sadržaj prilagodio i podesio zahtjevima ili ograničenjima bilo koje mreže, uređajima, servisima ili medijima. Ova licenca ovlašćuje Telenor samo da posreduje sa Korisnikovim Sadržajem.
6.3.    Telenor poštuje Korisnikova prava na privatnost i Telenor, Telenor Digital i/ili treća lica angažovana na pružanju Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na Amazon, nemaju pristup sadržini Sadržaja, izuzev na zahtjev suda ili drugih nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.
6.4.    Telenor daje Korisniku ličnu, ograničenu, svjetsku, oslobođenu naknade, neprenosivu i neeksluzivnu licencu da koristi softver koji je obezbijeđen Korisniku od strane Telenora kao dio Servisa za ličnu upotrebu Korisnika. Ova licenca je za ličnu svrhu omogućavanja Korisniku da koristi Servis koji je obezbijeđen od strane Telenora, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.
6.5.    Korisnik je isključivo odgovoran za sadržinu Sadržaja i da Sadržaj nije takve prirode da je uvredljiv, da podstakne druge na vršenje krivičnih djela, ohrabruje i/ili podržava diskriminaciju ili dovođenje u neravnopravan položaj na osnovu rase, boje kože, pola, religije, etničke pripadnosti, nacionalne ili druge pripadnosti, da predstavlja distribuciju pornografskog ili drugog istog ili sičnog sadržaja.
6.6.    Korisnik garantuje da Sadržaj ne povređuje autorska prava i/ili prava intelektualne svojine trećih lica i Korisnik je isključivo odgovoran za Sadržaj i obavezan je da nadoknadi Telenoru svaku štetu koju Telenor nadoknadi trećim licima, a koja šteta je nastala kao posljedica povrede autorskih prava i/ili prava intelektualne svojine trećih lica putem Sadržaja.
 
7.     Ograničenje u vezi Sadržaja i korišćenje Servisa
 
7.1.    Korisnik neće preduzimati radnje koje su zabranjene i koje su predviđene kao zabranjene Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja.
7.2.    Korisnik posebno, pristupajući ili koristeći Servis, neće: (i) pristupati, miješati se u, ili koristiti ne javne oblasti Servisa, Telenorovih internih kompjuterskih sistema uključujući tehničke sisteme isporuke Telenorovih podugovarača koji se koriste za pružanje Servisa, (ii) ispitivati, pretraživati, ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže ili kršiti ili zaobilaziti bilo koju sigurnosnu mjeru ili mjeru za autentifikaciju; (iii) pristupati ili tražiti ili nastojati da pristupi ili pretraži Servis u bilo kom značenju (automatski ili na drugi način) drugačije nego preko Telenorovih trenutno dostupnih, javnih interfejsa koje obezbijeđuje Telenor (i samo u skladu sa tim uslovima i odredbama), izuzev ako Korisniku nije specijalno dozvoljeno da tako učini posebnim ugovorom sa Telenorom; (iv) falsifikuje bilo koje TCP/IP zaglavlje paketa ili bilo koji dio zaglavlja informacija u bilo kom e-mailu ili postu, ili na bilo koji način koristeći Servis za slanje izmijenjenih, varljivih informacija ili informacija neispravne izvorne identifikacije; ili (v) smetati ili uznemiravati (ili pokušavati da se to uradi), pristup bilo kom korisniku, računaru ili mreži, uključujući, bez ograničenja, slanje virusa, prepunjavanje, preplavljivanje, spaming, zatrpavanje mailovima, ili ispisivanje skupa naredaba za kreiranje Sadržaja u takvom smislu da se to sukobljava ili kreira neopravdano opterećenje za Servis ili Korisnike Servisa.
7.3.    Servis je samo za legitimnu individualnu upotrebu.
7.4.    Ukoliko Korisnik postupa suprotno odredbama ovih Uslova korišćenja i/ili odredbama Opštih uslova, Telenor je ovlašćen da onemogući Korisniku korišćenje Servisa i/ili broja telefona i/ili SIM kartice, privremeno ili trajno u skladu sa procedurom koja je predviđena Opštim uslovima.