Sport Uživo uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA SPORT UŽIVO USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

Uslovi korišćenja servisa “Sport uživo” u Javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja)

 
 
1.     Predmet i primjena
 
1.1.    Ovi Uslovi korišćenja regulišu uslove korišćenja servisa “Sport uživo” (u daljem tekstu: Servis) i pružanja Servisa od strane Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Telenor) fizičkim licima, prepaid i postpaid korisnicima Telenora (u daljem tekstu: Korisnik/ci).
1.2.    Uslovi korišćenja su obavezujući za Telenor i Korisnike i primijenjivaće se na sve odnose između njih u vezi korišćenja Servisa, izuzev ako drugačije nije ugovoreno između Telenora i Korisnika.
1.3.    Na sva pitanja koja nisu regulisana Uslovima korišćenja, primijenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora zaključenog između Telenora i Korisnika (u daljem tekstu: Korisnički ugovor), kao i odredbe Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i važeći zakoni i propisi Republike Crne Gore.
1.4.    Telenor ima pravo da izmijeni Uslove korišćenja. Sve izmjene će biti objavljene na internet stranici www.telenor.me i biće obavezujuće za Telenor i Korisnike po isteku mjesec dana nakon objavljivanja na pomenutoj internet stranici. U slučaju izmjene Uslova korišćenja i cjenovnika na štetu Korisnika, Korisnik ima pravo da deaktivira Servis bez ikakvih dodatnih troškova i naknada zbog deaktivacije.

2.     Opis Servisa
 
2.1.    Servis je internet servis za praćenje detalja u vezi sa sportskim aktivnostima koji omogućava Korisniku da bude u toku sa mečevima, statistikama, događajima sa terena preko 15 sportova. Korisniku je omogućeno da prati događaje u okviru servisa u web i mweb okruženjima, a blagovremeno će biti obaviješten na internet stranici www.telenor.me o uvođenju aplikacija kao vid pristupa servisu. Korisnik takođe može da izabere da dijeli Sadržaj sa drugim osobama po svojoj sopstvenoj diskreciji. Internet saobraćaj pri podjeli informacija izvan samog servisa će biti tarifiran po pravilima tarifnog paketa koji je Korisnik izabrao u Telenor mreži.
2.2.    Za korišćenje Servisa, Korisnik mora biti povezan na internet.
2.3.    Ukoliko je uređaj podešen tako da se aplikacije automatski ažuriraju, Korisnik će primati nove verzije Servisa automatski, a u vremenu kad se na tržištu pojavi aplikacija, što može stvoriti dodatne troškove za Korisnika u vidu naknade za internet saobraćaj u Telenor mreži.
2.4.    Cijena Servisa i komercijalni uslovi korišćenja Servisa, određeni su od strane Telenora, u skladu sa Telenorovom poslovnom politikom i cjenovnikom koji je objavljen na internet stranici www.telenor.me. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Servisa i da je prihvatio sve cijene i uslove za korišćenje Servisa. Telenor je ovlašćen da izmijeni cijene Servisa i/ili komercijalnih uslova i Telenor je obavezan da obavijesti Korisnika o ovim izmjenama unaprijed, objavljivanjem izmjena na internet stranici www.telenor.me, pri čemu će izmjene i dopune biti obavezujuće za Telenor i korisnike mjesec dana od njihovog objavljivanja na internet stranici. 
2.5. Kada aktiviraju Servis, postpejd pretplatnicima će se naplaćivati korišćenje servisa svakog mjeseca, dok se ne odjave. Odjava korisnika sa Servisa se vrši preko 123 Meni aplikacije.
2.6. Pripejd pretplatnici aktivacijom Servisa dobijaju pravo da 30 dana koriste Servis. Ukoliko žele da nastave da koriste Servis, pripejd pretplatnici će po isteku tog perioda morati ponovo da aktiviraju Servis, uz plaćanje naknade koja je definisana cjenovnikom Telenora.
2.7     Svi podaci objavljeni u samom servisu isključivo su odgovornost Sportradar AG; Feldlistrasse 2, 9000 St. Gallen; Switzerland i Telenor ne snosi odgovornost za iste.
 
3.     Pružanje Servisa od strane Telenora
 
3.1.    Telenor će pružati Servis na osnovu ugovora zaključenog između Telenora i Sportradar AG-a, privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Švajcarske (u daljem tekstu: Sportradar).
3.2.    Aktivacijom Servisa, kako je opisano u poglavlju 4. ovih Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan:
  • da Telenor i/ili Sportradar može angažovati treća fizička i/ili pravna lica u cilju omogućavanje pružanja Servisa Korisniku;
  • da su serveri na kojima se nalazi platforma za Servis vlasništvo Sportradar-a;
  • da serveri na kojima su postavljeni Servis i Sadržaj, mogu biti i u drugim zemljama, ne u Crnoj Gori i/ili Švajcarskoj i saglasan je da se Servis i Sadržaj postave na ovim serverima.
3.3.    Korisnik je saglasan da Telenor i/ili Sportradar i/ili treća lica angažovana na pružanju Servisa, mogu praviti modifikacije na serverima koje su neophodne za pružanje Servisa.
3.4.    Korisnik prihvatanjem ovih uslova potvrđuje da je obaviješten da Telenor ne odgovara za funkcionalnosti Servisa i da je funkcionalnost Servisa isključiva odgovornost Sportradara.
3.5.  Određeni uređaji mogu u pozadinskom modu koristiti internet saobraćaj za automatska ažuriranja raznih aplikacija i sistema. Taj saobraćaj nije u okviru besplatnog saobraćaja koji je predviđen za Servis već se isti naplaćivati u skladu sa važećom tarifom Telenora za internet saobraćaj, prema tarifnom paketu koji koristi Korisnik.
3.6.   Sadržaj, koji vodi Korisnika van okvira aplikacija ili servisa pod domenom sportuzivo.telenor.me, ne potpada pod pravila besplatnog saobraćaja koji je predviđen za Servis već će se isti naplaćivati u skladu sa važećom tarifom za internet saobraćaj u Telenor mreži, prema tarifnom paketu koji koristi Korisnik.
3.7.     Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i isti će biti naplaćen po važećoj tarifi u Telenor mreži.
3.8.   Telenor neće snositi odgovornost ukoliko se naplati internet saobraćaj u Telenor merži, ukoliko korisnik prethodno nije izvršio pravilnu aktivaciju Servisa.
3.9.   Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa.
3.10. Kada Korisnik potroši internet saobraćaj koji je Korisniku odobren aktivacijom Servisa, ostvareni internet saobraćaj će se naplaćivati u skladu sa važećom tarifom za internet saobraćaj u Telenor mreži, prema tarifnom paketu koji koristi Korisnik.
3.11.    Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom servisa i pružanja informacija o istom.
 
4.      Aktivacija/Deaktivacija Servisa
 
4.1.    Da bi aktivirao Servis Korisnik mora prihvatiti ove Uslove korišćenja. Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja Korisnik će imati mogućnost da aktivira servis na Telenorovim sistemima.
4.2.    Za aktivaciju i deaktivaciju Servisa Korisnik će moći da koristi 123 Meni aplikaciju.
Korisnik prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđuje da je upoznat i saglasan:
  • Da je Telenor rukovalac podacima koje prikuplja od Korisnika u vezi pružanja Servisa, kao i svih drugih servisa i usluga po osnovu ugovornog odnosa između Telenora i Korisnika;
  • Da Telenor može koristiti podatke navedene u ovom članu u svrhu pružanja Servisa;
  • Da Telenor i Sportradar mogu dostaviti podatke navedene u ovom članu licima koja su angažovana za pružanje Servisa isključivo u svrhu i u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje Servisa, u kom slučaju ta lica imaju poziciju obrađivača podataka.
  • Odredbe ovog člana se ne odnose na lozinku koja je isključivo u vlasništvu Korisnika i Telenor i/ili Sportradar neće imati pristup istoj.
4.3.    Telenor ili Sportradar mogu poslati Korisniku SMS poruku radi verifikacije aktivacije Servisa.
4.4     Prva aktivacija servisa besplatna je kao tarifni dodatak za pripejd korisnike, a Servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje.
4.5     Prva aktivacija Servisa besplatna je kao tarifni dodatak za  postpejd korisnike, a Servis se može koristiti u promotivnom periodu od 30 dana od datuma aktivacije. Ukoliko korisnik ne deaktivira Servis prije isteka roka od 30 dana promotivnog perioda, korisniku će nakon toga korišćenje servisa biti naplaćeno za tekući mjesec.
Primjer: Aktiviran je servis 10.06.2014, ako se servis ne deaktivira do 10.07.2014, korisniku će biti naplaćeno korišćenje servisa u skladu sa aktivnim cjenovnikom Telenora d.o.o kao da se korisnik pretplatio 01.07.
4.6.    Korisnik je obavezan da pruži tačne, kompletne i jasne informacije za aktivaciju Servisa, a koje su neophodne za aktivaciju istog.
4.7.    Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje pristupne podatke i da odmah obavijesti Telenor o svakoj neovlašćenoj upotrebi Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.
4.8.    Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmijeni lozinku.
4.9.    Korisniku je posebno zabranjeno:
  • Da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namjerom da se predstavi kao ta osoba;
  • Koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;
  • koristi identitet Telenora ili Sportradar-a po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimjerenim.
4.10.    Korisnik može deaktivirati Servis podnošenjem zahtjeva za deaktivaciju Servisa Telenoru u elektronskom obliku, putem kanala opisanih u tački 4.2. Ukoliko je Korisnik samo deaktivirao Servis bez raskida ugovornog odnosa sa Telenorom, Telenor ima pravo da nastavi sa korišćenjem svih ličnih podataka Korisnika koji su Telenoru učinjeni dostupnim od strane Korisnika u skladu sa ugovorom zaključenim između Telenora i Korisnika, Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja, kao i po bilo kom drugom osnovu u skladu sa zakonom.
4.11.    Telenor može deaktivirati Servis ukoliko Korisnik postupa suprotno Opštim uslovima, ovim Uslovima korišćenja i/ili zakonima. U ovom slučaju Telenor će suspendovati Korisnika i/ili deaktivirati Servis u skladu sa Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja. Telenor i/ili Sportradar će ponovo aktivirati Servis na način i pod uslovima predviđenim Opštim uslovima.
4.12.  Telenor može deaktivirati Servis u slučaju prestanka Ugovora između Telenora i Sportradar-a. Telenor će o navedenom prestanku Ugovora obavijestiti Korisnike. U ovom slučaju Korisniku će po isteku perioda od najkasnije 15 (petnaest) dana počev od prijema obavještenja biti deaktiviran Servis. U ovom slučaju Telenor ima pravo da nastavi sa korišćenjem svih ličnih podataka Korisnika koji su Telenoru učinjeni dostupnim od strane Korisnika u skladu sa ugovorom zaključenim između Telenora i Korisnika, Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja, kao i po bilo kom drugom osnovu u skladu sa zakonom.
4.13.  Odredbe člana 4.12. ovih Uslova korišćenja primijenjivaće se i u slučaju prestanka ugovornog odnosa između Telenora i Korisnika, osim odredbi koje se odnose na korišćenje ličnih podataka Korisnika od strane Telenora u odnosu na koje će se primijenjivati odredbe Opštih uslova i relevantnih zakona.
 
5.     Privatnost i bezbjednost
 
5.1.    Korisnik na svoj rizik i odgovornost može dijeliti Sadržaj javno preko dostupnih kanala dostupnih u okviru Servisa. Svaka upotreba ili korišćenje bilo kog sadržaja ili informacija u okviru Servisa ili pribavljenog od strane Korisnika putem Servisa je na sopstveni rizik Korisnika. Ni pod kojim uslovima Telenor i/ili treća lica angažovana od strane Telenora radi pružanja Servisa, neće biti odgovorni ni u kom slučaju za informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na greške ili nedostatke informacija i podataka, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane kao rezultat korišćenja podataka i informacija generisanih ili učinjenih dostupnim putem Servisa.
5.2.    Korisnik je saglasan da Telenor i/ili Sportradar mogu koristiti lične podatke Korisnika za pripremu i pružanje analiza u vezi pružanja i unapređenja Servisa.
5.3.    Ukoliko Korisnik proda ili na drugi način preda svoj mobilni telefon trećim stranama, Korisnik bi trebalo da deinstalira Servis aplikaciju i resetuje svoj mobilni telefon na fabrička podešavanja. Resetovanjem na fabrička podešavanja Korisnik izbjegava da Servis postane dostupan tim trećim stranama. Telenor ne snosi odgovornost ukoliko Korisnik ne postupi na navedeni način, i Korisnik je obavezan da snosi sve troškove koii nastanu korišćenjem Servisa u ovom slučaju.
 
6.     Prava u vezi sa Sadržajem
 
6.1.    Dostavljanjem, postavljanjem ili objavljivanjem Sadržaja na ili preko Servisa, Korisnik garantuje Telenoru svjetsku, neekskluzivnu, oslobođenu naknade licencu (sa pravom na pod licencu) da procesuira takav Sadržaj na način neophodan za pružanje Servisa. Telenor može modifikovati ili prilagoditi Sadržaj u cilju da prenese, objavi ili distribuira Sadržaj preko računarskih mreža i preko različitih medija i/ili da napravi izmjene na Sadržaju koje su neophodne da bi se Sadržaj prilagodio i podesio zahtjevima ili ograničenjima bilo koje mreže, uređajima, servisima ili medijima. Ova licenca ovlašćuje Telenor samo da posreduje sa Korisnikovim Sadržajem.
6.2.    Telenor poštuje Korisnikova prava na privatnost i Telenor, Sportradar i/ili treća lica angažovana na pružanju Servisa, nemaju pristup sadržini Sadržaja, izuzev na zahtjev suda ili drugih nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.
6.3.   Telenor daje Korisniku ličnu, ograničenu, svjetsku, oslobođenu naknade, neprenosivu i neeksluzivnu licencu da koristi softver koji je obezbijeđen Korisniku od strane Telenora kao dio Servisa za ličnu upotrebu Korisnika. Ova licenca je za ličnu svrhu omogućavanja Korisniku da koristi Servis koji je obezbijeđen od strane Telenora, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.
 
7.     Ograničenje u vezi Sadržaja i korišćenje Servisa
 
7.1.    Korisnik neće preduzimati radnje koje su zabranjene i koje su predviđene kao zabranjene Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja.
7.2.    Korisnik posebno, pristupajući ili koristeći Servis, neće: (i) pristupati, miješati se u, ili koristiti ne javne oblasti Servisa, Telenorovih internih kompjuterskih sistema uključujući tehničke sisteme isporuke Telenorovih podugovarača koji se koriste za pružanje Servisa, (ii) ispitivati, pretraživati, ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže ili kršiti ili zaobilaziti bilo koju sigurnosnu mjeru ili mjeru za autentifikaciju; (iii) pristupati ili tražiti ili nastojati da pristupi ili pretraži Servis u bilo kom značenju (automatski ili na drugi način) drugačije nego preko Telenorovih trenutno dostupnih, javnih interfejsa koje obezbijeđuje Telenor (i samo u skladu sa tim uslovima i odredbama), izuzev ako Korisniku nije specijalno dozvoljeno da tako učini posebnim ugovorom sa Telenorom; (iv) falsifikuje bilo koje TCP/IP zaglavlje paketa ili bilo koji dio zaglavlja informacija u bilo kom e-mailu ili postu, ili na bilo koji način koristeći Servis za slanje izmijenjenih, varljivih informacija ili informacija neispravne izvorne identifikacije; ili (v) smetati ili uznemiravati (ili pokušavati da se to uradi), pristup bilo kom korisniku, računaru ili mreži, uključujući, bez ograničenja, slanje virusa, prepunjavanje, preplavljivanje, spaming, zatrpavanje mailovima, ili ispisivanje skupa naredaba za kreiranje Sadržaja u takvom smislu da se to sukobljava ili kreira neopravdano opterećenje za Servis ili Korisnike Servisa.
7.3.    Servis je samo za legitimnu individualnu upotrebu.
7.4.    Ukoliko Korisnik postupa suprotno odredbama ovih Uslova korišćenja i/ili odredbama Opštih uslova, Telenor je ovlašćen da onemogući Korisniku korišćenje Servisa i/ili broja telefona i/ili SIM kartice, privremeno ili trajno u skladu sa procedurom koja je predviđena Opštim uslovima.
7.5.  Ovi Uslovi stupaju na snagu dana 27.06.2014.i isti su objavljeni na internet stranici www.telenor.me.